realitat

L’Ajuntament de Barcelona presenta un requeriment perquè la Generalitat pagui el deute de 41,8M€ per a les escoles bressol

El requeriment és el pas previ preceptiu per presentar recurs contenciós administratiu. La quantitat requerida correspon a les subvencions que la Generalitat hauria d’haver destinat a les escoles bressol municipals entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017.

En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Barcelona ha fet continus intents per mantenir converses amb el Departament d’Ensenyament amb l’objectiu que la Generalitat abonés al consistori les quantitats corresponents.

La Generalitat està obligada per llei a finançar les escoles bressol. Així ho marca la Llei 12/2009 d’educació de Catalunya, la llei 5/2004 de creació de llars d’infants de qualitat i la Llei orgànica 2/2006 d’Educació.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui requeriment administratiu davant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè aboni els 41.826.200 euros que s’haurien d’haver destinat a les escoles bressol municipals de la ciutat entre els cursos 2013- 2014 i 2016-2017. El requeriment és el pas previ preceptiu al recurs contenciós administratiu. El Govern té ara dos mesos de termini per poder donar resposta al consistori. Si no ho fa, l’Ajuntament presentarà recurs davant els tribunals.

En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Barcelona ha fet continus intents per mantenir converses amb el Departament d’Ensenyament amb l’objectiu que la Generalitat abonés al consistori les quantitats corresponents als ajuts a les escoles bressol municipals a què el Govern està obligat per llei. Aquests intents han estat infructuosos.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha posat en relleu que “aquest requeriment és també una interpel·lació a la Generalitat i al nou Parlament a asseure’s a parlar, a obrir el diàleg perquè el nou Parlament i el nou Govern apostin perquè en els nous pressupostos s’inclogui el finançament del 0-3. La primera etapa de l’educació infantil és competència no plena de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya. No pot ser que el suport a les escoles bressol es pugui suprimir en funció d’un criteri arbitrari de gestió pressupostària. El missatge que estan enviant és que la prioritat no és l’educació, especialment la de la petita infància, que s’ha demostrat fonamental per a les oportunitats futures dels infants”.

El Departament d’Ensenyament venia convocant, fins el curs 2011/2012, subvencions per al sosteniment dels centres educatius municipals del primer cicle d’educació infantil, adreçades als ajuntaments titulars d’aquestes escoles. A partir del curs 2012-2013, però, el Departament d’Ensenyament va deixar de convocar aquestes subvencions i, en conseqüència, va deixar de finançar es escoles bressol del sistema públic. D’aquesta manera el finançament va passar a recaure exclusivament en l’Ajuntament de Barcelona, que va assumir la part de la Generalitat, i en les famílies dels alumnes.

Cal tenir en compte, a més, que la Diputació de Barcelona va excloure explícitament l’Ajuntament de Barcelona de la convocatòria de subvencions que va convocar per a escoles bressol municipals de la demarcació.

El nombre d’alumnes matriculats a les escoles bressol municipals en els darrers quatre cursos ha estat el següent:

Curs 2013-2014 7.940 alumnes
Curs 2014-2015 7.940 alumnes
Curs 2015-2016 8.100 alumnes
Curs 2016-2017 8.194 alumnes

Total 32.174 alumnes

En acabar el curs 2012-2013, el 8 de juliol de 2013, el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Barcelona van arribar a un acord en la quantia de l’ajut a les escoles bressol en que es fixava una quantitat de 1.300 euros per alumne, per sota dels 1.800 euros que s’havien pagat en els anys anteriors. Aquell curs, el 2012-2013 va ser l’últim en què l’Ajuntament de Barcelona va rebre ajut de la Generalitat per al finançament de les escoles bressol.

Prenent l’import objecte de l’acord com a base, la quantia que el Govern hauria de pagar per cada curs és la següent:

Curs 2013-2014 10.322.000 euros
Curs 2014-2015 10.322.000 euros
Curs 2015-2016 10.530.000 euros
Curs 2016-2017 10.652.200 euros

Total 41.826.200 euros

La Generalitat està obligada per llei a finançar les escoles bressol
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que la Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’ensenyaments no universitaris, també del primer cicle de l’educació infantil 0-3 (article 131.2). Igualment, l’Estatut també preveu en l’article 219, en línia amb l’article 142 de la Constitució, la necessitat de dotar els ajuntaments dels recursos suficients per afrontar les competències que els corresponguin, bé sigui per competència pròpia atribuïda per llei, bé sigui per competència delegada.

D’altra banda, la normativa educativa determina l’obligació de la Generalitat de Catalunya de destinar recursos als centres públics de tots els nivells educatius. Així es fixa en els articles 42.3 i 204 de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya i en la disposició final primera de la Llei 5/2004 de Creació de llars d’infants de qualitat. Aquesta obligació també està recollida a la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (art. 122, 155 i diposició addicional quinzena).

Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha establert en la sentència 844/2017 de 17 de novembre que “la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte de les llars d’infants gestionades per l’Ajuntament recorrent, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i subvencions concedibles anualment i que sobtadament va deixar d’assumir a partir del curs 2012-2013, amb infracció de l’ordenament”.

Font: EUiA

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*