realitat

L'OIT alerta que el treball precari afecta 4 de cada 10 persones treballadores al món

A mesura que l'economia mundial es recupera, la població activa continua augmentant, i per això en 2018 la desocupació mundial hauria de mantenir al mateix nivell de l'any passat, assenyala un nou informe de l'Organització Internacional del Treball (OIT). Tanmateix, l'organització alerta que l'ocupació precària augmenta i el ritme de la disminució de la pobresa laboral disminueix.

Atès que les perspectives econòmiques mundials a llarg termini segueixen sent moderades tot i que hi va haver un major creixement del previst el 2017, l'informe atribueix la tendència positiva registrada entre 2017 i 2018 al bon acompliment dels mercats laborals en els països desenvolupats, on la taxa d'atur hauria de disminuir altres 0,2 punts percentuals en 2018 per arribar a 5,5 per cent, una taxa inferior als nivells anteriors a la crisi.

Per contra, s'estima que el creixement de l'ocupació no serà suficient per absorbir l'augment de la força de treball en els països emergents i en desenvolupament, tot i que la situació ha millorat en relació a 2016.

"Tot i que la desocupació mundial s'ha estabilitzat, els dèficits de treball decent segueixen estant molt estesos: l'economia mundial encara no crea llocs de treball suficients. Cal desplegar esforços addicionals per tal de millorar la qualitat de l'ocupació per a les persones que treballen i garantir que els guanys del creixement siguin distribuïdes equitativament", va declarar el director general de l'OIT, Guy Ryder.

L'ocupació vulnerable augmenta i el ritme de la disminució de la pobresa laboral disminueix

L'informe posa de manifest que els importants progressos aconseguits en el passat a la reducció de l'ocupació vulnerable s'han estancat a partir del 2012. En aquest cas es prop de 1.400 milions de treballadors ocupaven una ocupació vulnerable el 2017, i es preveu que altres 35 milions se sumin a ells per 2019. en els països en desenvolupament, l'ocupació vulnerable afecta tres de cada quatre treballadors.

Com dada més positiva, l'informe assenyala que la pobresa dels treballadors segueix disminuint en els països emergents, on s'estima que el nombre de persones que viuen en condicions de pobresa extrema hauria d'arribar als 176 milions el 2018, la qual cosa equival al 7,2 per cent de totes les persones empleades.

"No obstant això, en els països en desenvolupament els progressos per reduir la pobresa dels treballadors són massa lents per compensar el creixement de la força de treball. En els anys vinents, es preveu que el nombre de treballadors que viuen en pobresa extrema es mantindrà per sobre de 114 milions, afectant el 40 per cent de les persones amb una ocupació el 2018", va explicar l'economista de l'OIT Stefan Kühn, principal autor de l'informe.

Els autors van destacar a més que les taxes de participació femenina es mantenen molt per sota a les dels homes. A més, és més probable que les dones tinguin llocs de treball de menor qualitat i rebin salaris més baixos.

Mirant al futur, els canvis estructurals i l'envelliment augmentaran la pressió sobre els mercats laborals
En analitzar els canvis en la composició sectorial de l'ocupació, l'informe constata que el sector dels serveis serà el principal motor del futur creixement de l'ocupació, mentre que segueix disminuint en l'agricultura i en la manufactura.

Atès que l'ocupació vulnerable i informal preval tant en l'agricultura com en els serveis de mercat, els canvis de l'ocupació previstos entre un sector i l'altre podrien tenir només un potencial limitat per reduir els dèficits de treball decent, si no estan acompanyats per grans esforços polítics per estimular la qualitat dels llocs de treball i la productivitat en el sector dels serveis.

L'informe també analitza la influència de l'envelliment de la població. Mostra que el creixement mundial de la força de treball no serà suficient per compensar la ràpida expansió de la població de jubilats. L'edat mitjana de la població activa hauria de passar d'una mica menys de 40 anys el 2017 a més de 41 anys el 2030.

"A més del desafiament que representa un nombre creixent de jubilats per als sistemes de pensió, una força de treball cada vegada més vella també podria tenir un impacte directe sobre els mercats laborals. L'envelliment podria minvar la productivitat i alentir la configuració del mercat laboral després de les crisis econòmiques", ha declarat el director interí del Departament d'Investigació, Sangheon Lee.

Font: OIT

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*