realitat

CCOO alerta de la necessitat de revertir de manera urgent la situació d’ofec de molts sectors productius i que aquesta crisi no la pagui, de nou, la classe treballadora



En els moments actuals, on el futur del mercat de treball és incert però cru, calen respostes immediates orientades a corregir ràpidament la parada tècnica que ha causat l’estat d’alarma per coronavirus. No podem repetir solucions errònies del passat que no ajuden a aturar la caiguda d’ocupació ni a reactivar l’economia. Hem après que la contracció del poder adquisitiu de la classe treballadora empitjora l’escenari i que calen inversions públiques en sectors castigats, però apostant per ocupació i producció d’alt valor afegit. Cal repensar el teixit productiu en clau de millora de l’ocupació, de reorientació de determinats sectors productius. I cal invertir, d’una vegada per totes, en sectors fins ara marginats per ser considerats femenins i poc rellevants com l’educació i la sanitat, pilars fonamentals i intocables de l’estat del benestar. Toca demostrar que hem après la lliçó.


ATUR CATALUNYA/ESPANYA

Els resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) pel primer trimestre de 2020 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 1,4% respecte el trimestre anterior, és a dir, hi ha 5.800 aturats i aturades més, tenint com a resultat un total de 411.600 persones sense feina.

A Espanya, la xifra de persones desocupades ha estat de 3.313.000, amb una taxa d’atur del 14,4%. La taxa d’atur a Catalunya se situa en un 10,7%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i 1 punt percentual menys que el primer trimestre de 2019. La taxa d’atur femenina (11,4%) es manté superior a la masculina (9,9%). En un any l’atur s’ha reduït en

35.000 persones, el que representa un decrement del 7,8%. Aquesta reducció s’ha donat tant en homes (-10,2%) com en dones (-5,5%). Aquestes últimes han disminuït l’atur en menor intensitat que els homes.


OCUPACIÓ

Respecte les dades de població ocupada, podem dir que per aquest primer trimestre de 2020 l’ocupació ha caigut en 26.900 persones respecte el trimestre anterior. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 60.200 persones, increment que significa un 1,8%. La taxa d’ocupació per al primer trimestre de 2020 és del 54,6% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,4 punts percentuals més que l’any 2019 i 0,5 punt menys que el trimestre anterior.

L’increment de l’atur en gairebé 6.000 persones en un trimestre ens deixa veure l’inici de les conseqüències que la crisi sanitària deixarà en el mercat de treball.


SITUACIÓ PROVÍNCIES

L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb un 12,8%, seguida de Girona (10,8%), Barcelona (10,6%) i Lleida (7,6%).


CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A CATALUNYA

El primer trimestre de 2020, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’incrementa en 45.100 persones respecte fa un any (2%), mentre que el nombre de persones amb contracte temporal cau en 3.000 persones assalariades (0,5% de reducció).

La taxa de temporalitat es manté en un elevat 20,4%, tot i la reducció del nombre de persones treballadores amb contracte temporal.

En relació al tipus de jornada, la xifra de persones que treballa a jornada parcial augmenta en 25.800 (5,3% més) i el nombre de persones que ho fa a jornada completa incrementa en 34.400 (1,2% d’increment) respecte l’any 2019. La taxa de parcialitat es manté en un 14,8%, amb una distància de gairebé 14 punts percentuals entre homes (8,5%) i dones (21,8%).

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama:

1.- La constitució urgent d’una taula de diàleg social amb les organitzacions sindicals i patronals més representatives. Aquesta taula ha de participar en la definició de les modificacions pressupostàries dels recents comptes públics aprovats pel 2020, per tal de fer front a l’emergència sanitària i social, i per a definir els fonaments i recursos necessaris per a la represa econòmica.


2.- Diligència i desplegament de recursos i mesures extraordinàries en la gestió de les prestacions i ajuts amb una especial coordinació entre serveis públics d’ocupació. Manquen dades sobre les transferències reals de prestacions per desocupació, però sembla previsible que no s’està atenent les demandes existents a temps. Cal flexibilitat administrativa per garantir una nòmina continua que faciliti la prestació tan aviat s’hagi reconegut el dret.

3.- Les mesures preses per a treballadors/es temporals al RD 11/2020 i també les del RD 15/2020 suposen una millora, però no inclouen les persones treballadores que hagin esgotat contractes de menys de dos mesos de duració. S’ha de garantir l’extensió de prestacions suficients i extraordinàries per a totes les persones treballadores que s’han quedat sense ingressos, també aquells que sovint són ‘invisibles’, o treballen en situació irregular.

4.- Incrementar i esgotar les vies de negociació a les empreses i sectors per tal de preservar l’ocupació mitjançant mesures de flexibilitat interna i teletreball. En el cas de la regulació d’ocupació amb caràcter temporal o de reducció de jornada cal que s’ajustin a la normativa vigent i que s’apliquin exclusivament com mesura preventiva per garantir el manteniment i estabilitat de l’ocupació.

5.- Mesures de protecció per a les persones treballadores que estan complint serveis essencials. La necessitat d’aquestes mesures és inajornable en el sector de la sanitat i de les cures a les persones (grans i dependents), i se’ls ha de facilitar equips de protecció adients i unes condicions de treball dignes que garanteixin la seva seguretat i la continuïtat dels serveis que aporten en el marc de l’emergència sanitària i social. Els contagiats per COVID-19 per la seva activitat professional han de comportar reconeixement de la baixa per accident laboral.
6.- La manca d’integració de la prevenció de riscos en la gestió de les empreses i les limitacions en la participació dels representants de les persones treballadores han estat un factor clau per dificultar el control de la pandèmia. El 32% de les consultes rebudes per CCOO de Catalunya des del 13 de març han estat de salut laboral. Calen mesures extraordinàries, especialment en la represa econòmica, per reforçar la inspecció i el control efectiu sobre les mútues i evitar el desviament generalitzat de malalties d’origen laboral al servei públic de salut.
7.- És necessari flexibilitzar excepcionalment la gestió de la prestació de renda garantida de ciutadania i també el seu abast, ampliant-ho a totes les persones sense cap ingrés por motiu de la crisi de la COVID-19. Aquestes prestacions han de preveure també la situació de reducció d’ingressos d’aquelles persones treballadores que treballaven a temps parcial per cura de fills o persones dependents, i que malauradament, en molts casos són població feminitzada.

8.- En el cas de les empreses que mantenen la seva activitat és necessari facilitar la situació de les persones treballadores que han d’atendre els seus fills, filles o familiars dependents. Això comporta aprofundir, també en situacions de treball no presencial, i ampliar les mesures de flexibilitat en la jornada per al desenvolupament de la cura de les criatures i de les persones dependents.


Font: CCOO Catalunya


Etiquetes de comentaris: , , ,



Més articles




Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre