realitat

CCOO reclama al Govern central una estratègia per a protegir a la gent gran de la COVID-19

Font: CCOO de Catalunya

Les dades disponibles fins avui ho confirmen: mentre el 48% dels contagis de coronavirus correspon a població més gran de 60 anys, els ingressos en UCI d'aquest grup representen el 70,6% del total. La taxa de letalitat també augmenta amb l'edat, aconseguint el 23% entre les persones de més de 90 anys. Les persones més grans de 60 anys han estat les principals víctimes del virus fins avui, suposant el 95% de les defuncions per la seva causa.

Avui dia la millor manera de protegir a la gent gran i/o en situació de dependència és l'aïllament, evitant els contactes que puguin facilitar la transmissió de la malaltia. Com que la gent gran pot trobar-se en diferents situacions, CCOO reclama als Ministeris competents que articulin una estratègia per a protegir-la del contagi, donant resposta a tota la casuística: persones grans vàlides i autònomes, persones que requereixen ajuda en el seu domicili, persones residents en centres de majors.

CCOO porta setmanes reclamant que es presti especial atenció a aquest col·lectiu. Amb aquest objectiu es va dirigir al Ministeri de Sanitat i al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb una proposta de regulació comuna per al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en el marc de la situació derivada per la COVID-19.

El sindicat identifica els tres objectius que ha de perseguir aquesta estratègia:
- Garantir a les persones en situació de dependència una atenció efectiva adequada a la situació derivada per COVID-19 i, de manera singular, a aquelles persones considerades especialment vulnerables.
- Garantir la protecció de la salut de les professionals que presten els serveis d'atenció a la dependència davant els riscos derivats per COVID-19.
- Mantenir en la mesura del possible l'activitat econòmica i l'ús del sector d'atenció a la dependència, de manera que administracions públiques, persones treballadores i empreses no es vegin afectades, en la mesura que sigui possible, per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

Si bé en els últims dies s'ha avançat en l'establiment de mesures i pautes d'actuació en centres residencials, la problemàtica del Servei d'Ajuda a Domicili segueix sense ser atesa, per la qual cosa el sindicat continua insistint en la necessitat d'articular una regulació comuna que estableixi criteris bàsics generals. La dispersió d'agents que intervenen en la presa de decisions sobre aquest servei, empreses prestadores, ajuntaments i comunitats autònomes, alimenta la desinformació i el desconcert.

És imprescindible dotar a les treballadores dels adequats equips de protecció i definir protocols de protecció i aïllament, com s'ha fet en el cas de centres residencials.

Per al sindicat, l'Ajuda a Domicili ha de ser considerada com un servei essencial, que no pugui ser suspès, al mateix temps que han de reorganitzar-se els recursos per a atendre prioritàriament la neteja personal, l'alimentació i medicació, sense exposar més enllà de l'estrictament necessari a les persones treballadores i usuàries. En aquest sentit, han de ser, en qualsevol cas, els Serveis Socials d'Atenció Primària els responsables de valorar les situacions personals i socials de les persones usuàries.

Perquè aquestes mesures siguin efectives i compleixin amb l'objectiu de protegir a la gent gran i dependent, al mateix temps, s'haurà de:
- Augmentar del nombre de professionals.
- Mantenir permanentment la coordinació entre els serveis sanitaris i socials, canalitzada a través de l'Atenció Primària del Servei de Salut.
- Facilitar el material de protecció: EPIs suficients per a garantir la seguretat de les persones treballadores i residents.
- Realitzar proves diagnòstiques ràpides a treballadores i usuàries per a la presa de decisions sobre la seva classificació, ubicació i aïllament, arribat el cas; proves diagnòstiques que han de comptar amb una alta sensibilitat, capaces de detectar la presència del virus en una proporció molt alta de casos.

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre